Menu

Stypendia i zasiłki szkolne

Komunikat dotyczący stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych

na rok 2018/2019

W związku z ustawą o systemie oświaty a także Uchwałą Nr XXVIII/241/2005 Rady Gminy Michałowice z dnia 10 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Michałowice informujemy, że uprawnionym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Michałowice może być przyznawana pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego.

Wnioski o przyznanie przez Wójta Gminy stypendium szkolnego na rozpoczynający się rok szkolny można składać w Urzędzie Gminy, Zespole Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół (ZOEAS) lub w szkołach na terenie Gminy do dnia 15 września br., a w przypadku słuchaczy kolegiów - do 15 października br.

Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego dostępny jest w szkołach na terenie Gminy Michałowice oraz w Urzędzie Gminy, ul. Aleja Powstańców Warszawy 1 (pok. 120). Szczegółowe informacje na temat stypendiów można uzyskać pod numerem telefonu  22 350 91 59 oraz w poszczególnych placówkach oświatowych.

 Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:

 1. zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości dochodów netto uzyskanych przez członka rodziny w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku,
 2. odcinek renty/emerytury za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub aktualną decyzję ZUS/KRUS o wysokości pobieranych świadczeń,
 3. zaświadczenie lub decyzja z ośrodka pomocy społecznej o uzyskiwanej pomocy materialnej (zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy),
 4. dokument potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów (wyroki sądowe mówiące o wysokości zasadzonych alimentów),
 5. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości dochodu netto osiągniętego z prowadzonej działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy lub rozliczenie roczne Pit za poprzedni rok kalendarzowy.
 6. zaświadczenie o wielkości posiadanych hektarów przeliczeniowych (do dochodu rolniczego nie wlicza się  dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej jednego hektara),
 7. oświadczenie rodziców o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych.

Szczegółowe informacje dotyczące definicji dochodu znajdują się w art.8 ust. 3-13 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz.163 z poźn.zm.)

Zgodnie ze zmienioną ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z póżn.zm.),  pomoc materialna przysługuje:

 • uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
 • wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 (ustawy o systemie oświaty), a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiedniego obowiązku szkolnego i obowiązku nauki- do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.
 • uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 Maksymalna miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne na dzień dzisiejszy wynosi  514  z ł. netto (art.8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.  poz. 930).

 Świadczenie wychowawcze „500+” nie będzie wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendiów szkolnych.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi/słuchaczowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Wyjątkiem od zasady jest sytuacja, kiedy uczeń otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych może otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych nie przekracza rocznie kwoty 2360 zł  a w przypadku słuchaczy kolegiów  pracowników służb społecznych nie przekracza rocznie kwoty 2 124 zł .

Stypendium szkolne może być udzielone w formie rzeczowej lub finansowej.

Wydatki kwalifikowane do stypendium szkolnego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym obejmują w szczególności :

 1. zakup podręczników ( do kl. VI SP i III Gimn.), lektur szkolnych, słowników, encyklopedii, innych książek pomocnych  w realizacji procesu dydaktycznego ( np. atlasy, tablice matematyczne, lektury szkolne, książki do nauki języków obcych);
 2. zakup pomocy dydaktycznych, w tym specjalistycznych edukacyjnych programów komputerowych (pakiet programów MS Office, multimedialne programy edukacyjne i kursy językowe, płyty DVD edukacyjne itp.);
 3. zakup wyposażenia osobistego bezpośrednio związanego z realizacją procesu dydaktycznego,  w tym zeszytów, długopisów, piórników, plecaków i tornistrów, a także brulionów, bloków, akcesoriów plastycznych, papieru kolorowego, kredek, gumek, temperówek, klejów, teczek, segregatorów, okładek, wycinanek, malowanek, brystoli, linijek, nożyczek, ołówków, kalkulatorów, przyborów geometrycznych, atramentów, przedmiotów i przyborów niezbędnych do nauki zawodu (w tym stroju roboczego);
 4. zakup stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego - obuwia sportowego (jedna para na semestr), dresu sportowego, bluzy (podkoszulki sportowej, spodni) spodenek sportowych (jedna para na semestr), klapek na basen, czepków, okularków pływackich oraz stroju kąpielowego na zajęcia wychowania fizycznego. Nie podlega dofinansowaniu zakup codziennej odzieży - kurtki lub obuwia ! ;
 5. zakup rzeczy i przedmiotów niestanowiących pomocy dydaktycznych, ale mających wpływ na realizację procesu edukacyjnego lub wykonywanie obowiązku szkolnego przez ucznia w tym pokrycie kosztów instalacji modemu i abonamentu internetowego pod warunkiem wyszczególnienia w fakturze za opłaty telekomunikacyjne informacji o wysokości opłaty za internet oraz zakup komputera (wymiana, naprawa, części do komputera, monitora, drukarki) i zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki (tusze, tonery, papier itp.);
 6. uczniom szkół ponadgimnazjalnych pokrycie kosztów transportu środkami komunikacji zbiorowej do i ze szkoły;
 7. całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych w tym wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą (zajęcia wyrównawcze, kursy komputerowe i językowe, korepetycje, zajęcia logopedyczne, taneczne, recytatorskie, gimnastyka korekcyjna, odpłatne zajęcia na basenie, udział w kołach zainteresowań, wycieczki szkolne, wyjścia do kin, teatrów, muzeum, zielone/białe szkoły itp.)
 8. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych.

 Faktury, bądź rachunki, muszą być wystawione imiennie na rodziców lub pełnoletniego ucznia.

W przypadku uczestnictwa stypendysty w organizowanych przez szkołę wyjazdach na zieloną/białą szkołę lub wycieczkę szkolną, rozliczenie umożliwi dostarczenie przez stypendystę oryginału faktury, lub rachunku. 

Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego może być przyznany zasiłek szkolny (o zasiłek szkolny trzeba się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie pomocy).

Zdarzenie losowe to np.: ciężka choroba w rodzinie, pożar, śmierć  najbliższej osoby w rodzinie itp.

 

Załączniki

 (aby pobrać wniosek o przyznanie stypendium kliknij na strzałkę obok)

 (aby pobrać wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego kliknij na strzałkę obok)

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika
  Nowa Wieś, Główna 96, 05-806 Komorów
 • 022 7582605
  tel/fax: +48 22 7582703

Galeria zdjęć