Menu

PROFIL SZKOŁY HISTORIA SZKOŁY CERTYFIKATY ŻYCIE I DZIAŁALNOŚĆ MIKOŁAJA KOPERNIKA
 

PRZEDSZKOLE

- nowe metody pedagogiczne
- bezpieczeństwo wychowanków
- psycholog i pedagog
- neurologopeda
- nauczyciel terapii pedagogicznej

 

SZKOŁA PODSTAWOWA

- język angielski od klasy 0
- opieka logopedyczna
- świetlica, biblioteka
- wszechstronny rozwój ucznia
- wykwalifikowana kadra pedagogiczna

 

GIMNAZJUM

- koła zainteresowań
- języki obce: angielski, francuski,
  niemiecki

- wysoki poziom kształcenia
- pedagog, psycholog

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Nowej Wsito placówka samorządowa w skład której wchodzą Gminne Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz Publiczne Gimnazjum. Ich naczelnym celem jest dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia

W swojej pracy wiele miejsca i wysiłku poświęcamy na wychowanie młodego pokolenia, na kształtowanie postawy tolerancji, umiejętności bycia twórczym, dawania sobie rady w trudnychsytuacjach, współdecydowania oraz zapewnienia sobie i innympoczucia bezpieczeństwa

Rozbudowa placówki
7 października 2012 roku została otwarta nowa część budynku Zespołu Szkół. Wybudowano dwukondygnacyjne skrzydło które połączona z istniejącym budynkiem. Nowa część jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Dzięki rozbudowie przybyły nowe sale lekcyjne oraz szatnie, sanitariaty, korytarze oraz część rekreacyjna. 

 
Ideał absolwenta Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

 

  Absolwent szkoły charakteryzuje się w szczególnościsiedmioma cechami i umiejętnościami:
 1. Absolwent szkoły jest tolerancyjny.
 2. Jest człowiekiem twórczym.
 3. Daje sobie radę w trudnych sytuacjach.
 4. Posiada umiejętność współdecydowaniai odnajdywania swojego miejsca w grupie.
 5. Dba o swoje zdrowie i bezpieczeństwo.
 6. Wykorzystuje w praktyce zdobytą wiedzęi umiejętności.
 7. Prezentuje postawę patriotyczną i proeuropejską.


W pracy z najmłodszymi wykorzystujemy między innymi metody:

 • pedagogika zabawy
 • metoda Veroniki Sherborne
 • naturalna nauka języka
 • metoda "Dobrego Startu"
 • metoda K. Orffa i R. Labona
 • metoda E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • metoda glottodydaktyczna


W ciągu roku szkolnego odbywa się wiele wycieczek, imprez dla dzieci, przedstawień teatralnych i koncertów. 
 

Koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia sportowe

 

Szkoła Podstawowa:
 • Koło matematyczne
 • Koło technik efektywnej nauki
 • Koło języka niemieckiego
 • Koło teatralne
 • Koło modelarskie
 • Galeria działań twórczych „PICAS”
 • Koło informatyczne
 • Chór szkolny
 • Koło polonistyczno - teatralne
 • Koło taneczne
  Gimnazjum:
 • Koło teatralne „Teatralia”
 • Koło chemiczne „Chemia na 6”
 • Koło muzealne
 • Koło polonistyczne Fascynacje Mazowszem
 • Koło modelarskie
 • Koło informatyczne

 

  Zajęcia sportowe:
 • piłka siatkowa
 • piłka nożna
 • koszykówka
 • unihokej
 • gry zespołowe
 • korektywa
 • tenis ziemny


 

Nasze szkoły


Ogólne cele i zadania:

 • realizacja prawa każdego dziecka do kształcenia, wychowania i opieki odpowiednich do wieku rozwojowego
 • wspomaganie wychowawczej roli rodziny
 • dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, umożliwienie korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i udziałuw różnych formach zajęć pozalekcyjnych
 • opieka nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez umożliwienie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia
 • opieka nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwienie realizowania indywidualnych programów nauczania
 • utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki

 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu
 • opieka nad uczniami pozostającymi w trudnej sytuacji materialnej i życiowej
 • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym
 • przygotowanie uczniów do wyboru dalszego kierunku kształcenia
 • stwarzanie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu
 • upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń


Nauczyciele Zespołu Szkolno-Przedszkolnego systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, kursach kwalifikacyjnych i doskonalących.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika
  Nowa Wieś, Główna 96, 05-806 Komorów
 • 022 7582605
  tel/fax: +48 22 7582703

Galeria zdjęć