Menu

 

REGULAMIN SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MIKOŁAJA  KOPERNIKA
W NOWEJ WSI

 

§ 1. Regulamin szkoły określa:

 1. Prawa ucznia z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.
 3. Obowiązki ucznia.
 4. Wymagania dotyczące stroju szkolnego.
 5. Rodzaje  nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
 6. Tryb odwoływania się od kary.
 7. Warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
 8. Tryb rozstrzygania sporów.
 9. Tryb powoływania Pocztu Sztandarowego.

 

§ 2. Prawa ucznia

Uczeń ma prawo do:

 1. Zachowania wolności słowa i godności osobistej.
 2. Szacunku dla poglądów oraz przekonań własnych i jego rodziny.
 3. Poszanowania jego osoby.
 4. Jawnego wyrażania swoich poglądów i opinii, także dotyczących życia szkoły, jednakże w sposób nienaruszający niczyjej godności.
 5. Przejawiania aktywności w zdobywaniu wiedzy.
 6. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych zgodnie ze swoimi zdolnościami
  i zainteresowaniami.
 7. Uzyskiwania różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej  również materialnej, od wychowawcy, nauczycieli, specjalistów szkolnych i dyrektora szkoły.
 8. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi możliwościami.
 9. Korzystania z form pomocy socjalnej zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Przyznawania Pomocy Materialnej.
 10. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych ( tylko w uzasadnionych przypadkach - np. dwugodzinne sprawdziany dopuszczalne jest zatrzymanie go w sali lekcyjnej).
 11. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych na terenie ogrodzonym wokół szkoły tylko w dni pogodne i ciepłe.
 12. Korzystania ze sprzętu i wyposażenia szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 13. Skorzystania z telefonu komórkowego lub z telefonu w sekretariacie szkoły tylko
  w szczególnie uzasadnionych sytuacjach (np. zdrowotnych) za zgodą wychowawcy, nauczyciela lub dyrektora szkoły.
 14. Zwolnienia przez wszystkich nauczycieli z obowiązku odrabiania pracy domowej
  w okresie przerw świątecznych i ferii.
 15. Jawnego oceniania w czasie lekcji za swoją wiedzę i umiejętności, zgodnie z kryteriami
  i zasadami przedstawionymi przez każdego nauczyciela na początku roku szkolnego
  i zawartymi w WO, będącym częścią integralną Statutu Szkoły Podstawowej.
 16. Oceny z poszczególnych przedmiotów uczeń otrzymuje za swoją wiedzę, kompetencje
  i umiejętności, a nie zachowanie, które ocenia się odrębnie według kryteriów oceniania zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku ucznia do zapisów zawartych w  Regulaminie Szkoły Podstawowej.
 17. Zgłoszenia nauczycielowi nieprzygotowania do lekcji przed jej rozpoczęciem, zgodnie
  z zasadami zawartymi w WO.
 18. Informowania go o sprawdzianach i ich zakresie, tydzień przed ich terminem (nie dotyczy kartkówek z trzech ostatnich lekcji ), o ich wynikach nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzonym sprawdzianie, a w przypadku dłuższych wypowiedzi pisemnych
  z języka polskiego nie później niż trzy tygodnie.
 19. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian wiadomości i kompetencji,
  a w ciągu tygodnia nie więcej niż dwa.
 20. Na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminów ósmoklasisty nie przeprowadza się sprawdzianów kompetencji dla uczniów przystępujących do egzaminów zewnętrznych.

 

§ 3. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego  rodzic może złożyć pisemną bądź ustną skargę do samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy, pedagoga lub Dyrektora Szkoły.
 2. Uczeń, rodzic w ciągu dwóch tygodni otrzymuje informacje dotyczące sposobu i trybu rozstrzygnięcia problemu zasygnalizowanego w skardze.
 3. Skargi dotyczące oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów rodzice składają zgodnie z procedurami opisanymi w WO stanowiącym część integralną Statutu Szkoły Podstawowej.

 

§ 4. Obowiązki ucznia i zasady zachowania

 1. Uczeń szkoły zachowuje się w każdej sytuacji w sposób godny.
 2. Zawsze godnie reprezentuje szkołę.
 3. Dba o honor i tradycje szkoły, współtworzy jej autorytet w środowisku lokalnym
  i dalszym.
 4. W czasie ważnych uroczystości szkolnych, środowiskowych, lokalnych i patriotycznych oraz w inne dni określone przez Dyrektora, ucznia szkoły podstawowej obowiązuje strój galowy.
 5. Zawsze dba o swój schludny i estetyczny wygląd.
 6. Uczeń ma obowiązek w pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę i rzetelnie pracować nad poszerzaniem wiedzy i umiejętności.
 7. Systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne.
 8. Usprawiedliwiać nieobecność w szkole najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jej zakończenia, przedstawiając wychowawcy usprawiedliwienie napisane przez rodziców w dzienniczku lub w zeszycie z usprawiedliwieniami.
 9. Uczeń przestrzega następujących zasad usprawiedliwiania nieobecności:
 • wie, że usprawiedliwienia na kartkach nie będą przyjmowane
 • nieobecności bez terminowego usprawiedliwienia pozostają nieusprawiedliwione
 • częste spóźnienia i nieobecności nieusprawiedliwione mają wpływ na ocenę zachowania.
 1. Uczeń ma obowiązek uczęszczać na zajęcia, a w przypadku gdy opuści więcej niż połowę przewidzianych w semestrze godzin lekcyjnych, może być nieklasyfikowany.
 2. Ucznia obowiązuje:
 • systematyczne przygotowywanie się do zajęć,
 • odrabianie prac domowych, przynoszenie podręczników, ćwiczeń, zeszytów, dzienniczka i innych pomocy wymaganych przez nauczycieli przedmiotów,
 • znajomość wewnątrzszkolnych zasad oceniania,
 • sumienne pełnienie dyżurów w szkole i w klasie,
 • troska o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd,
 • utrzymanie czystości i porządku na terenie szkoły,
 • codzienna       zmiana       obuwia,(w       szkole       uczeń       używa   
 • lekkiego przewiewnego obuwia tekstylnego na białych podeszwach),
 • dbanie o kwiaty w budynku, o ład i estetykę terenów zielonych wokół szkoły,
 •  uczeń ma obowiązek dbać o wyposażenie szkoły, za celowe, bezmyślne    niszczenie  mienia  szkolnego  rodzice  ucznia odpowiadają materialnie,
  o czym zostają poinformowani i poświadczają tę informację własnoręcznym podpisem w czasie pierwszego zebrania.

 

§ 5. Zasady zachowania obowiązujące ucznia szkoły podstawowej

 1. Uczeń okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, a także swoim koleżankom i kolegom,
 • w czasie powitania i rozmowy z nauczycielem, rodzicem czy pracownikiem szkoły przyjmuje postawę stojącą,
 • sygnalizuje chęć odpowiedzi na pytanie nauczyciela przez podniesienie ręki,
 • może udzielać odpowiedzi w pozycji siedzącej, ale na wyraźne polecenie nauczyciela jest zobowiązany wstać,
 • zawsze stosuje się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły,
 • nie utrudnia prowadzenia lekcji i nie przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy.
 1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych
 • używanie przez ucznia telefonu komórkowego lub innych  urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych lub przerw postrzega się jako łamanie Regulaminu Szkoły Podstawowej. Uczeń korzystający z telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela najpierw otrzymuje ostrzeżenie, a w przypadku ponownego użycia telefonu komórkowego nauczyciel wpisuje mu negatywną ocenę z zachowania oraz negatywną uwagę. Ocena może być wstawiona do dziennika elektronicznego także przez nauczyciela dyżurującego;
 • konsekwencje niewłaściwego korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych lub przerw określa WO w kryteriach oceny zachowania.
 1. Uczeń akceptuje odmienne poglądy nauczycieli oraz kolegów i koleżanek,
 • swoje opinie wyraża w sposób kulturalny,
 • szanuje wolność i godność osobistą drugiego człowieka,
 • szanuje poglądy i przekonania ( także religijne ) innych.
 1. Uczeń, który z różnych względów nie będzie uczestniczył w lekcjach religii, ma obowiązek dostarczenia wychowawcy pisemnego  oświadczenia od rodziców na początku roku szkolnego. W czasie trwania lekcji religii, uczeń, który w nich nie uczestniczy, ma obowiązek przebywać w bibliotece szkolnej, a w przypadku nieobecności nauczyciela biblioteki, w świetlicy szkolnej.
 2. Uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w stosunku do swoich koleżanek i kolegów
 • szanuje należące do nich przedmioty,
 • pełniąc dyżury, kulturalnie zwraca uwagę osobom zachowującym się niewłaściwie,
 • przeciwstawia się przejawom agresji psychicznej i fizycznej, arogancji
  i wulgarności.
 1. Kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.
 2. Dba o piękno mowy ojczystej ( nie używa wulgaryzmów).
 3. Uczeń ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych oraz reagować na niewłaściwe zachowania, zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu innych. Takie zachowania należy zgłasza nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy, dyrektorowi. 
 4. Uczeń ma obowiązek przestrzegać wszystkie regulaminy i zasady zachowania obowiązujące w szkole podstawowej.

 

§ 6. Wymagania dotyczące stroju szkolnego i wyglądu ucznia

 1. Uczniowie będący na zajęciach w budynku szkolnym noszą zmienione przed ich rozpoczęciem obuwie, które powinno być przewiewne, tekstylne, mające jasne, czyste podeszwy.
 2. Uczeń zmienia obuwie niezależnie od pory roku i pozostawia w szatni w odpowiednich workach.
 3. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów noszenie czystego, skromnego i estetycznego stroju.
 4. Ekstrawagancję w stroju ucznia (odzież, biżuteria) i w jego wyglądzie (fryzura, tatuaż, makijaż, pomalowane paznokcie ), postrzega się jako łamanie Regulaminu Szkoły Podstawowej.
 5. Ciągłe ekstrawaganckie lub zbyt swobodne ubieranie się, czy stosowanie makijażu wpływa na ocenę zachowania.
 6. Młodzież szkolna ucząca się w Szkole Podstawowej, nie może w czasie roku szkolnego farbować włosów, nosić widocznej biżuterii i ekstrawaganckich lub niedbałych czy zbyt odkrywających ciało strojów. W przypadku zmiany kolorów włosów podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych uczeń zobowiązany jest do przywrócenia naturalnego koloru.
 7. W czasie ważnych uroczystości szkolnych, lokalnych, patriotycznych uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z wcześniejszym zaleceniem wychowawcy w stroju galowym; dziewczęta - biała bluzka, ciemna spódnica, chłopcy - biała koszula, ciemne spodnie.
 8. Uczeń nie może przebywać w sali lekcyjnej w nakryciu głowy, okularach przeciwsłonecznych, niezmienionym obuwiu czy okryciu wierzchnim.

 

§ 7. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów

Ucznia nagradza się za:

 1. Rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i klasy
 2. Wzorowe zachowanie
 3. Wybitne osiągnięcia
 4. Bardzo dobre wyniki w nauce
 5. Udział w konkursach, zawodach szkolnych
 6. Reprezentowanie szkoły i udział w zawodach, turniejach.

 

§ 8. Stosowane nagrody

 1. Nagroda Dyrektora Szkoły zostaje przyznana uczniowi, który w danym roku szkolnym:
 • osiągnął najwyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz wzorową ocenę zachowania; (odrębnie kl. IV-VI i VII-VIII),
 • brał aktywny udział w działaniach na rzecz klasy, szkoły i społeczności lokalnej,
 • reprezentował szkołę w konkursach na szczeblu co najmniej gminnym i osiągnął w nich miejsce nagradzane lub tytuł laureata bądź finalisty,
 • w przypadku uzyskania równorzędnych wyników w nauce i zachowaniu przez więcej niż jednego ucznia , o przyznaniu Nagrody Dyrektora Szkoły decydują inne szczególne osiągnięcia , o których mowa w pkt. 2, 3.
 1. Nagrody książkowe na zakończenie danego roku szkolnego otrzymują uczniowie klas IV - VIII, którzy uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych powyżej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 2. Nagrody książkowe otrzymują uczniowie za udział w konkursach przedmiotowych oraz innych konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 3. Na wniosek nauczycieli wychowania fizycznego uczniowie otrzymują nagrody rzeczowe za szczególne osiągnięcia sportowe.
 4. Dyplomy mogą być przyznawane uczniom na zakończenie roku szkolnego za dobre wyniki w nauce ( średnia ocen z obowiązujących przedmiotów edukacyjnych 4,0 do 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie ).
 5. Uczniowie otrzymują dyplomy za udział w uroczystościach i konkursach szkolnych.
 6. List gratulacyjny otrzymują rodzice ucznia, który wyróżnił się wzorowa postawą i wybitnymi osiągnięciami.
 7. W trakcie roku szkolnego uczeń może zostać wyróżniony pochwałą wychowawcy, Dyrektora Szkoły.
 8. Na wniosek wychowawcy klasy dyplomy przyznawane są rodzicom, którzy szczególnie  zaangażowali  się  w  pracach  na  rzecz  szkoły  w  danym roku szkolnym.
 9. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców może przyznać uczniowi stypendium (forma nagrody).
 10. Stypendium przyznane może być na dany rok szkolny lub semestr uczniowi, który osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce, zachowaniu i znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
 11. Stypendium to przeznaczone jest na potrzeby edukacyjne ucznia (m. in. podręczniki, wycieczki, zielone szkoły).
 12. Osobą odpowiedzialną za wydatkowanie pieniędzy i rozliczenie się z Radą Rodziców jest wychowawca ucznia w porozumieniu z rodzicem.
 13. Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane jest dwukrotnie w ciągu roku szkolnego, zgodnie z obowiązującym  regulaminem.

 

§ 9. Stosowane kary

 1. Uczeń może zostać ukarany za naganne zachowanie i nieprzestrzeganie  zasad regulaminu szkoły:
 • upomnieniem wychowawcy klasy,
 • upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły,
 • upomnieniem lub naganą dyrektora szkoły udzieloną publicznie wobec innych uczniów,
 • obniżeniem oceny zachowania,
 • zawieszeniem praw do korzystania z zajęć pozalekcyjnych, reprezentowania szkoły na zewnątrz, korzystania z niektórych form pomocy socjalnej,
 • przeniesieniem do równoległej klasy w tutejszym szkole.
 1. Jeśli wymienione  rodzaje  kar  nie  przynoszą  oczekiwanych  rezultatów  lub
  w przypadku jednorazowego, szczególnie niebezpiecznego i drastycznego zachowania ucznia, Dyrektor Szkoły może wystąpić do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia  do innej szkoły.
 2. Wobec ucznia nie mogą być stosowane kary naruszające jego nietykalność i godność osobistą.

 

§ 10. Tryb odwoływania się od kary

 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwoływać się w formie pisemnej od udzielonej mu kary w terminie trzech dni od powiadomienia.
 2. W celu ponownego rozpatrzenia kary zastosowanej wobec ucznia należy złożyć pismo do dyrektora szkoły, który w terminie 14 dni podejmuje ostateczną decyzję.

 

§ 11. Tryb rozstrzygania sporów

 1. Spory i konflikty pomiędzy uczniami jednej klasy rozstrzygają uczniowie w obecności i z udziałem wychowawcy.
 2. W   sprawach   spornych   między   uczniami a  nauczycielami pośredniczy wychowawca bądź opiekun samorządu.
 3. W przypadku poważnego konfliktu sprawę rozpatruje i rozstrzyga dyrektor szkoły i pedagog szkolny.

 

§ 12. Tryb powoływania pocztu sztandarowego

 1. Skład Pocztu Sztandarowego powołuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 2. Wyznacza się i zatwierdza drugi skład Pocztu (konieczność zastąpienia w przypadku choroby lub innych sytuacji losowych).
 3. W skład Pocztu wchodzi troje najbardziej wyróżniających się w nauce i zachowaniu uczniów klas 8.
 4. Są to uczniowie z najwyższą średnią ocen i co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania.
 5. Członkowie Pocztu Sztandarowego podczas uroczystości występują w stroju galowym.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 03.09.2018r.

Do druku

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika
  Nowa Wieś, Główna 96, 05-806 Komorów
 • 022 7582605
  tel/fax: +48 22 7582703

Galeria zdjęć