Menu

 

 

ZASADY REGULUJĄCE ORGANIZACJĘ WYCIECZEK SZKOLNYCH

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA

W NOWEJ WSI

 

Podstawa prawna:

 

 1. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949)
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z późn. zm.)
 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz.908 ze zmianami)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. 2016 poz. 452)

 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2018r. w sprawie warunków i organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U.  poz. 1055).

 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz.U. 2015 poz. 109)

 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2018 poz. 2140)

 

Sposób prezentacji treści dokumentu:

 1. Zapoznanie rodziców z zasadami regulującymi organizację wycieczek szkolnych podczas zebrań - do 30 września każdego roku.
 2. Zapoznanie uczniów z zasadami regulującymi organizację wycieczek szkolnych podczas lekcji wychowawczych - do 30 września każdego roku.
 3. Opublikowanie treści dokumentu wraz z załącznikami na szkolnej stronie internetowej: zspnowawies.edupage.org oraz BIP.
 4. Umieszczenie dokumentu w pokoju nauczycielskim, bibliotece, włączenie do dokumentacji szkoły.

Rozdział I

Postanowienia wstępne

 

 1. Wycieczki i inne formy turystyki są integralną formą działalności wychowawczej szkoły.
 2. Organizowane przez szkolę wycieczki krajoznawczo- turystyczne powinny mieć na celu w szczególności:
 • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
 • poznawanie kultury i języka innych państw
 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturowego,
 • wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
 • upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
 • podnoszenie kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej,
 • upowszechnianie form aktywnego wypoczynku,
 • przeciwdziałanie patologii społecznej,
 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 1. Wycieczki mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych.
 2. Szkoła może zorganizować wyjazdy zagraniczne. Zgodę na zorganizowanie wyjazdów zagranicznych wydaje Dyrektor.
 3. Wycieczki mogą przyjąć następujące formy:
 • wycieczki przedmiotowe - organizowane są w ramach danego przedmiotu lub przedmiotów pokrewnych w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania,
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne mają na celu wzbogacenie procesu dydaktyczno – wychowawczego i nie wymagają od uczestników przygotowania specjalistycznego,
 • imprezy krajoznawczo-turystyczne, takie jak: biwaki, konkursy, turnieje, kształtujące kulturę wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • imprezy wyjazdowe-integracyjne służące przede wszystkim wzajemnemu poznaniu się uczniów i nawiązywaniu bliższych relacji społecznych.
 1. Organizacja wycieczek szkolnych i imprez wynika z rocznego planu pracy szkoły oraz z nauczycielskich planów dydaktycznych.
 2. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
 3. Udział uczniów w wycieczkach każdorazowo wymaga pisemnej zgody ich rodziców.
 4. Pisemną zgodę na udział dziecka w wycieczce składają rodzice w terminie określonym przez kierownika wycieczki lub wychowawcę klasy (zał. 1).

 

Rozdział II

Organizacja wycieczek

 

 1. Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły
 2. kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki.
 3. Kierownikiem lub opiekunem uczniów biorących udział w wycieczce zagranicznej może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się w kraju docelowym, jak również w krajach znajdujących się na trasie planowanej wycieczki.
 4. Osobą odpowiedzialną za organizację oraz za prawidłowy i bezpieczny przebieg wycieczki jest kierownik wycieczki.
 5. Kierownik wycieczki najpóźniej na tydzień przed planowaną wycieczką, a odpowiednio wcześniej przed wycieczką zagraniczną, przekazuje Dyrektorowi kartę wycieczki z jej harmonogramem oraz listą uczestników. Karta wycieczki musi być podpisana przez kierownika wycieczki oraz opiekunów.
 6. Kartę wycieczki przygotowuje kierownik wycieczki/nauczyciel opiekun korzystając z e-dziennika LIBRUS.
 7. Nauczyciel zapoznaje uczniów z regulaminem zachowania się podczas wycieczek (zał. 2). Fakt ten odnotowuje w dzienniku lekcyjnym, zamieszczając stosowny wpis.
 8. Rozliczenia finansowego wycieczki należy dokonać w ciągu dwóch tygodni po jej zakończeniu. Dowody finansowe będące podstawą rozliczenia wycieczki (rachunki, paragony, oświadczenia itp.) są przechowywane przez wychowawcę klasy do końca roku szkolnego. W przypadku gdy kierownikiem wycieczki szkolnej jest osoba inna niż wychowawca, przekazuje ona dokumentację finansową wychowawcy klasy najpóźniej po upływie 14 dni od zakończenia wycieczki szkolnej za potwierdzeniem.
 9. Zgodę na zorganizowanie wycieczki lub imprezy wyraża Dyrektor/Wicedyrektor poprzez podpisanie karty wycieczki i listy uczestników.
 10. Zatwierdzoną podpisem Dyrektora/Wicedyrektora kserokopię karty wycieczki otrzymuje kierownik wycieczki.
 11. Przeprowadzenie wycieczki bez zatwierdzenia jej przez Dyrektora/ Wicedyrektora stanowi naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych.
 12. Uczniowie źle znoszący podróż przebywają w trakcie wycieczki w pobliżu opiekunów.
 13. Rodzice mają obowiązek poinformowania opiekunów wycieczki o przyjmowanych przez ucznia lekach.
 14. Opiekę nad uczniami podczas wycieczek organizowanych przez szkołę sprawują nauczyciele.
 15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, aby rodzice uczniów chorych lub sprawiających szczególne trudności wychowawcze uczestniczyli w wycieczce.
 16. Za szkody materialne wynikające z nieprzestrzegania przez uczniów regulaminu wycieczek szkolnych odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice.

 

Rozdział III

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i opieki nad uczniami podczas wycieczek

 

 1. Opiekę nad uczniami biorącymi udział w wycieczce sprawują opiekunowie grup. Kierownik wycieczki, jeśli jest nauczycielem szkoły pełni również rolę opiekuna.
 2. Przy organizacji wycieczek liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając liczbę uczestników, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece, a także specyfikę wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać. Kryteria, o których mowa wyżej, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć podczas wycieczek.
 3. Zabrania się prowadzenia wycieczek z dziećmi i młodzieżą podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi. W razie gwałtownego załamania się warunków pogodowych (szczególnie przy planowaniu wycieczek pieszych górskich), należy wycieczkę odwołać.
 4. Opiekun wycieczki jest obowiązany sprawdzić stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 5. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy zaopatrzyć się w apteczkę.
 6. Przed wyruszeniem na wycieczkę opiekunowie powinni przypomnieć uczestnikom zasady bezpieczeństwa na peronach, jezdniach i drogach, w autokarze, na szlakach turystycznych i górskich – szczególnie o nie wyprzedzaniu przewodnika, oddalaniu się lub opóźnianiu marszu.
 7. Do przewozu młodzieży należy wykorzystywać tylko sprawne pojazdy przeznaczone do przewozu osób, dopuszczone przez odpowiednio powołane do tego celu służby .
 8. W przypadku, gdy podczas trwania wycieczki miał miejsce wśród jego uczestników wypadek, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach
 9. i placówkach publicznych.
 10. Wycieczki powinny rozpoczynać i kończyć się w szkole, w ustalonym miejscu i czasie.
 11. Uczniowie kl. 0 – III są przyprowadzani i odbierani pod opieką rodziców, uczniowie kl. IV – VIII i gimnazjum po godz. 21.00 odbierani są przez rodziców.
 12. Rodzic, odbierając dziecko po zakończonej wycieczce, zgłasza ten fakt nauczycielowi.

 

Rozdział IV

Obowiązki kierownika wycieczki

 

 1. Kierownik wycieczki szkolnej w szczególności:
 • opracowuje program i harmonogram wycieczki szkolnej
 • zapoznaje z nim wszystkich uczestników
 • zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki lub imprezy oraz sprawuje nadzór w tym zakresie
 • zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania
 • określa zadania opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki szkolnej
 • przechowuje poświadczoną kserokopię karty wycieczki w trakcie jej trwania
 • nadzoruje zaopatrzenie w apteczkę pierwszej pomocy
 • organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników
 • dokonuje podziału zadań wśród uczestników
 • dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki szkolnej
 • dokonuje rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu (zał. 3)
 • dokonuje podsumowania i oceny wycieczki w terminie nieprzekraczającym 7 dni od dnia jej zakończenia (zał. 4).

 

Rozdział V

Obowiązki opiekuna

 

 1. Opiekun wycieczki szkolnej w szczególności:
 • sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami
 • współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki szkolnej
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem ich bezpieczeństwa
 • nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom
 • wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika

 

Rozdział VI

Ramowy regulamin wycieczki i obowiązki jej uczestników.

 

 1. Uczniowie dostarczają kierownikowi wycieczki pisemną zgodę od rodziców/prawnych opiekunów na udział w wycieczce.
 2. Uczeń musi posiadać stosowny dokument tożsamości (legitymację szkolną/ paszport/ dowód osobisty).
 3. Uczestnicy wycieczki są zobowiązani realizować program wycieczki.
 4. Uczestników wycieczki obowiązuje odpowiedni strój uzależniony od charakteru wycieczki.
 5. W czasie wycieczki obowiązują uczniów postanowienia statutu szkoły i przepisy bezpieczeństwa.
 6. Obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz ich posiadania czy rozprowadzania.
 7. Niedopuszczalne jest samowolne oddalanie się od grupy.
 8. Uczestników wycieczki obowiązuje punktualność.
 9. W czasie postoju autokaru na parkingu należy ściśle przestrzegać zaleceń kierownika i opiekunów wycieczki.
 10. W przypadku wyjazdów na basen oraz podczas zwiedzania muzeów, parków krajobrazowych itp. uczestnicy wycieczki zobowiązani są do przestrzegania regulaminów tych obiektów.
 11. W miejscu zakwaterowania należy przestrzegać regulaminu placówki.
 12. W przypadku złego samopoczucia uczeń zgłasza się do kierowania wycieczki lub opiekuna.
 13. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, będą wyciągane konsekwencje zgodnie ze statutem szkoły.
 14. W przypadku naruszenia przez ucznia pkt. 6 zawiadamia się jego rodziców oraz Dyrektora. Rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka z wycieczki, ponosząc wszystkie związane z tym koszty.

 

Rozdział VII

Finansowanie wycieczek

 

 1. Plan finansowy musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe.
 2. Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki, w tym koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych/ imprez, może być finansowana ze środków pozabudżetowych, a w szczególności:
 • z odpłatności uczniów biorących udział w wycieczce szkolnej lub imprezie
 • ze środków wypracowanych przez uczniów, np. w ramach akcji charytatywnych, kiermaszów
 • ze środków przekazanych przez radę rodziców, a także osoby fizyczne i prawne.
 1. Rodzice uczniów biorących udział w wycieczce zobowiązani są do pokrycia związanych z nią kosztów.
 2. Rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego tytułu.
 3. Kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie ponoszą kosztów udziału w wycieczce.
 4. Kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań finansowych z nią związanych.
 5. Rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik w porozumieniu z rodzicami, określając sposób zagospodarowania nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego.
 6. Dowodami finansowymi są przede wszystkim podpisane przez rodziców uczniów listy wpłat oraz rachunki, faktury i bilety wydawane przez uprawnione do danego rodzaju działalności podmioty gospodarcze - w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach mogą to być oświadczenia o poniesionym wydatku podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 20% kosztów wycieczki.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

 

 1. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w wycieczce klasowej organizowanej w dniach zajęć szkolnych mają obowiązek brać udział w zajęciach z klasą wskazaną przez Dyrektora
 2. Wszyscy opiekunowie oraz uczestnicy wycieczki zobowiązani są zapoznać się z regulaminem i harmonogramem wycieczki.
 3. Klasowe lub grupowe wyjście uczniów poza teren szkoły, organizowane w ramach lekcji w celu realizacji programu nauczania nie stanowi wycieczki w rozumieniu niniejszego regulaminu. Nauczyciel organizujący takie wyjście, musi uzyskać na nie zgodę Dyrektora/Wicedyrektora. Wyjście należy odnotować w dzienniku lekcyjnym oraz w rejestrze wyjść grupowych, który znajduje się w sekretariacie szkoły.
 4. Na początku roku szkolnego rodzice składają do wychowawcy klasy pisemną zgodę na udział dziecka w grupowych wyjściach uczniów. W roku szkolnym 2018/2019 powyższą zgodę rodzice składają do dnia  21 XII 2018r.
 5. Zapisy zawarte w w/w punkcie 3. nie dotyczą jedynie nauczycieli organizujących lekcje wf-u na świeżym powietrzu na terenie boiska lub kortów tenisowych oraz wychowawców/nauczycieli organizujących zajęcia świetlicowe na placu zabaw przy ul. Poprzecznej.

 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają inne przepisy stanowiące prawo.

 

 

Załącznik 1 – wzór zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce

 

Załącznik 2- regulamin zachowania się uczniów podczas wycieczki

 

Załącznik 3- wzór rozliczenia finansowego

 

Załącznik 4 – podsumowanie i ocena wycieczki

 

Załącznik 5 – wzór zgody rodziców na udział dziecka w grupowych wyjściach uczniów

 

 

 Regulamin 

 

 

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika
  Nowa Wieś, Główna 96, 05-806 Komorów
 • 022 7582605
  tel/fax: +48 22 7582703

Galeria zdjęć