Menu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego ZSP

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

DZIAŁAJĄCEGO

W ZESPOLE SZKOLNO – PRZEDSZKOLNYM IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W NOWEJ WSI

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski zwany dalej Samorządem.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

 

§ 2

Samorząd działa zgodnie z  ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 - art. 85 ust. 3 i 4) oraz Statutem Szkoły.

 

 § 3

 1. Organy Samorządu Uczniowskiego są wybierane i działają zgodnie z Regulaminem Samorządu.
 2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.

 

Rozdział II

CELE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDU


§ 4

Samorząd umożliwia uczniom uczestnictwo w całokształcie pracy szkoły, w szczególności: 

 1. Promowanie i rozwijanie wśród uczniów samorządności na rzecz podejmowania wspólnych decyzji w sprawach szkoły;
 2. Przedstawienie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców wniosków i opinii  we wszystkich sprawach dotyczących uczniów;
 3. Zwiększanie aktywności uczniowskiej, rozwijanie zainteresowań uczniów i realizowanie własnych pomysłów dla wspólnego dobra;
 4. Promowanie wiedzy na temat praw uczniów i czuwanie nad ich przestrzeganiem.

 

Rozdział III

ZADANIA OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO


§ 5

 1. Opiekę nad pracą Samorządu sprawuje opiekun lub opiekunowie Samorządu.
 2. Opiekun Samorządu Uczniowskiego ma zadanie:
 1. czuwać nad całokształtem prac Samorządu;
 2. pośredniczyć między uczniami a Dyrekcją i nauczycielami;
 3. doradzać i wspomagać inicjatywy uczniowskie;
 4. pomagać w rozwiązywaniu konfliktów na różnych płaszczyznach;
 5. wspierać Samorząd w sprawach merytorycznych i organizacyjnych;
 6. inspirować uczniów do działania.
   

Rozdział IV

ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO: STRUKTURA, KOMPETENCJE, ZADANIA

§ 6

Do organów Samorządu Uczniowskiego należą:

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego, w skład której wchodzą: Przewodniczący, Przewodnicząca i dwaj członkowie.
 2. Samorządy Klasowe jako organ pomocniczy.
   

§ 7

Kadencja organów Samorządu trwa jeden rok szkolny.

 

 

§ 8

Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego należy:

 1. Koordynowanie, inicjowanie i organizowanie działań uczniowskich;
 2. Identyfikacja potrzeb uczniów i odpowiadanie na te potrzeby, m.in. poprzez organizowanie działalności kulturalnej, rozrywkowej, oświatowej, sportowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły;
 3. Redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej lub publikowanie informacji na temat działań Samorządu na stronie internetowej szkoły;
 4. Możliwość przedstawiania Dyrektorowi i Radzie Pedagogicznej wniosków i opinii dotyczących respektowania praw uczniów zawartych w Statucie Szkoły;
 5. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

§ 9

 1. Samorząd w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły może podejmować działania z zakresu wolontariatu.
 2. W ramach Samorządu Uczniowskiego może działać Rada Wolontariatu.
 3. Sposób organizacji i realizacji tych działań określa szczegółowo Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu.

 

Rozdział V

ORDYNACJA WYBORCZA


§ 10

 1. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego są równe, powszechne, bezpośrednie i większościowe, przeprowadzone w głosowaniu tajnym.
 2. Prawo głosowania w wyborach posiadają wszyscy uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej i klas III. Gimnazjum im. M. Kopernika w Nowej Wsi oraz wszyscy nauczyciele.
 3. Na tydzień przed wyborami do władz Samorządu prowadzona jest kampania wyborcza.
 4. Sztaby wyborcze i kandydaci do władz Samorządu mają możliwość prezentowania swoich programów wyborczych.

§ 11

W trakcie kampanii wyborczej kandydaci muszą przestrzegać ustalonych zasad:

 1. nie wolno używać siły, przemocy, a także wywierać presji na wyborcach;
 2. niedopuszczalne jest ośmieszanie kontrkandydatów;
 3. nie można niszczyć plakatów wyborczych;
 4. po zakończeniu kampanii należy przestrzegać ciszy wyborczej;
 5. kampania powinna przebiegać w przyjaznej atmosferze;
 6. program wyborczy jednego uczestnika nie może godzić w dobre imię innych kandydatów.

 

§ 12

 1. Każda klasa, począwszy od klasy VI. może zgłosić maksymalnie dwie kandydatury: jedną dziewczynę i jednego chłopca;
 2. Kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów tworzą reprezentację uczniowską.
 3. Kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów zostają Przewodniczącym i Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego.
 4. Osoby, które zajęły kolejno trzecie i czwarte miejsce w wyborach stają się członkami Samorządu.

 

§ 13

 1. Do Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowej Wsi, może kandydować osoba, która:
 1. zgłosi swoją kandydaturę do Opiekuna Samorządu, najpóźniej tydzień przed wyborami;
 2. w poprzednim roku szkolnym uzyskała minimum bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

§ 14

Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 1 listopada.

 

§ 15

 1. Wybory przeprowadza Komisja Wyborcza składająca się z wybranych uczniów klas IV - VIII i III gimnazjum oraz opiekuna Samorządu.
 2. W skład komisji wyborczej nie może wchodzić żaden z kandydatów.
 3. Do obowiązków Komisji Wyborczej należy:
 1. przejęcie zgłoszeń kandydatów;
 2. przygotowanie wyborów;
 3. przeprowadzenie wyborów;
 4. sporządzenie protokołu z przeprowadzonych wyborów;
 5. ogłoszenie wyników wyborów.
 1. W ciągu 7 dni roboczych od przeprowadzonych wyborów Komisja Wyborcza ma obowiązek podać do publicznej wiadomości wyniki wyborów poprzez zamieszczenie ich w ogłoszeniach w dzienniku elektronicznym Librus oraz dokonując publikacji na szkolnej stronie internetowej.

 

§ 16

W dniu wyborów każdy składa swój głos do urny wyborczej:

 1. każdy wyborca zakreśla krzyżykiem kwadrat przy nazwisku jednego kandydata i jednej kandydatki.
 2. ważne są tylko głosy oddane na karcie do głosowania z pieczątką szkolną, z prawidłowo zaznaczoną kandydaturą.

 

§17

W przypadku wpłynięcia wniosku do Opiekuna Samorządu o złym lub nieuczciwym przebiegu wyborów, ów wniosek zostanie rozpatrzony przez Opiekuna i członków Samorządu Uczniowskiego.

 

§18

 1. Na wniosek uczniów, Opiekuna Samorządu, Dyrektora lub Rady Pedagogicznej, osoby pełniące funkcje w Samorządzie Uczniowskim mogą być odwołane.
 2. Wniosek będzie rozpatrywany, jeżeli zostanie złożony do Opiekuna Samorządu wraz z podpisami co najmniej 25 uczniów.
 3. Wnioski można składać przez cały rok, jednak nie później niż do 1 czerwca.
 4. Sposób rozstrzygnięcia składanych zastrzeżeń ustala Samorząd Uczniowski, podczas zebrania. Przyjęte zostaje rozwiązanie zatwierdzone większością głosów.
 5. W przypadku rezygnacji bądź odwołania ucznia z funkcji Przewodniczącego lub Przewodniczącej odbywają się nowe wybory.
 6. Nowy Przewodniczący lub Przewodnicząca zostaną wybrani w terminie ustalonym przez Opiekuna Samorządu i jego członków.

 

Rozdział VI

DOKUMENTACJA SAMORZĄDU

 

 §19

Dokumentację Samorządu stanowią:

 1. Regulamin Samorządu
 2. Roczne plany pracy
 3. Sprawozdania z działalności Samorządu
 4. Sprawozdania z działalności Rady Wolontariatu
 5. Protokoły z wyborów do Rady Samorządu.

 

Rozdział VII

PRZEPISY KOŃCOWE

 

§20

 1. Sprawy wymagające współdziałania Dyrektora, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców z Samorządem powinny być rozpatrywane przy udziale wszystkich zainteresowanych stron.
 2. Regulamin uchwalany jest w glosowaniu jawnym na zebraniu Rady Samorządu.
 3. Rada Samorządu może dokonać zmian w regulaminie poprzez głosowanie, w obecności co najmniej 50% składu Rady.

 

§21

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem, a dotyczących Samorządu decyduje Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Opiekunem Samorządu.

 

 

 Do druku  

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika
  Nowa Wieś, Główna 96, 05-806 Komorów
 • 022 7582605
  tel/fax: +48 22 7582703

Galeria zdjęć