Menu

 

WSTĘP DO REGULAMINU GIMNAZJUM

 

 1. Statut Gimnazjum im. M. Kopernika w Nowej Wsi określa prawa ucznia, z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w konwencji o prawach dziecka oraz tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.
 2. Statut Gimnazjum określa obowiązki ucznia.
 3. Prawa i obowiązki ucznia Gimnazjum w Nowej Wsi zawarte są w regulaminie gimnazjum oraz w WO będącym częścią integralną Statutu.
 4. O przysługującym uczniowi prawach, jego obowiązkach oraz szczegółowych zasadach i przedmiotowym systemie oceniania uczniowie są informowani podczas godzin wychowawczych i pierwszych zajęć edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów, a ich rodzice mają możliwość zapoznania się z tymi informacjami w zeszytach przedmiotowych i podczas pierwszego zebrania, co potwierdzają własnoręcznym podpisem w zeszytach przedmiotowych.
 5. Uczniowie i nauczyciele Publicznego Gimnazjum w Nowej Wsi realizują programy dydaktyczno-wychowawcze i podejmują różnorodne działania mające na celu wspomaganie ucznia w jego wszechstronnym rozwoju z uwzględnieniem obowiązującego regulaminu Gimnazjum utworzonego przez radę pedagogiczną z udziałem uczniów.

 

REGULAMIN GIMNAZJUM IM. M. KOPERNIKA W NOWEJ WSI

 

§1. Regulamin Gimnazjum określa:

 1. Prawa ucznia z uwzględnieniem w szczególności praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka.
 2. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.
 3. Obowiązki ucznia.
 4. Wymagania dotyczące stroju szkolnego.
 5. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów.
 6. Tryb odwoływania się od kary.
 7. Warunki pobytu w gimnazjum zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
 8. Tryb rozstrzygania sporów.
 9. Tryb powoływania Pocztu Sztandarowego.

 

§2. Prawa ucznia:

 1. Uczeń ma prawo do zachowania wolności słowa i godności osobistej.
 2. Do poszanowania jego osoby, szacunku dla poglądów i przekonań jego i jego rodziny
 3. Jawnego wyrażania swoich poglądów i opinii, także dotyczących życia szkoły, jednakże w  sposób nienaruszający niczyjej godności.
 4. Przejawiania aktywności w zdobywaniu wiedzy.
 5. Uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych zgodnie ze swoimi zdolnościami i zainteresowaniami.
 6. Uzyskiwania różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej również materialnej, od wychowawcy, nauczycieli, specjalistów szkolnych i dyrektora szkoły.
 7. Reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach sportowych, zgodnie ze swoimi możliwościami.
 8. Korzystania z form pomocy socjalnej zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie przyznawania pomocy materialnej.
 9. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych (dopuszczalne jest zatrzymanie go w sali lekcyjnej tylko w uzasadnionych przypadkach - np. dwugodzinne sprawdziany).
 10. Odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych na terenie ogrodzonym wokół szkoły tylko w dni pogodne i ciepłe.
 11. Korzystania ze sprzętu i wyposażenia szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych tylko pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 12. Skorzystania z telefonu komórkowego lub z telefonu w sekretariacie szkoły tylko w szczególnie uzasadnionych sytuacjach (np. zdrowotnych), za zgodą wychowawcy, nauczyciela lub dyrektora szkoły.
 13. Zwolnienia przez wszystkich nauczycieli z obowiązku odrabiania pracy domowej w okresie przerw świątecznych i ferii.
 14. Jawnego oceniania podczas zajęć lekcyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych jego wiedzy i umiejętności, zgodnie z kryteriami i zasadami przedstawionymi przez każdego nauczyciela na początku roku szkolnego i zawartymi w WO.
 15. Otrzymywania ocen z zajęć lekcyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych za wiedzę, kompetencje i umiejętności, a nie zachowanie.
 16. Otrzymywania ocen zachowania od nauczycieli i wychowawcy według kryteriów oceniania zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem stosunku ucznia do regulaminu gimnazjum.
 17. Zgłaszania nauczycielom nieprzygotowań do lekcji przed jej rozpoczęciem, zgodnie z zasadami zawartymi w WO.
 18. Informowania go o sprawdzianach i ich zakresie, tydzień przed ich terminem (nie dotyczy kartkówek z trzech ostatnich lekcji), o ich wynikach nie później niż dwa tygodnie po przeprowadzonym sprawdzianie, a w przypadku dłuższych wypowiedzi pisemnych z języka polskiego nie później niż trzy tygodnie.
 19. W ciągu dnia może odbyć się tylko jeden sprawdzian wiadomości i kompetencji (nie dotyczy kartkówek z trzech ostatnich lekcji), a w ciągu tygodnia nie więcej niż trzy.
 20. Na dwa tygodnie przed wyznaczonym terminem egzaminu gimnazjalisty nie przeprowadza się sprawdzianów kompetencji dla uczniów przystępujących do egzaminów zewnętrznych.

 

§ 3. Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia.

 1. W przypadku naruszenia praw ucznia, uczeń lub jego rodzic może złożyć pisemną bądź ustną skargę do samorządu uczniowskiego, wychowawcy klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły.
 2. Szczegółowe zasady trybu składania skarg są opisane w WO, który jest częścią integralną Statutu.

 

§4. Obowiązki ucznia i zasady zachowania.

 1. Uczeń szkoły zachowuje się w każdej sytuacji w sposób kulturalny.
 2. Zawsze godnie reprezentuje szkołę.
 3. Dba o honor i tradycje szkoły, współtworzy jej autorytet w środowisku lokalnym i dalszym.
 4. Na terenie szkoły jest zobowiązany do noszenia czystego, skromnego i estetycznego stroju.
 5. W czasie ważnych uroczystości szkolnych, środowiskowych, lokalnych i patriotycznych oraz w inne dni określone przez Dyrektora, ucznia gimnazjum obowiązuje strój galowy.
 6. Uczeń zawsze dba o swój schludny i estetyczny wygląd.
 7. Uczeń ma obowiązek w pełni wykorzystywać czas przeznaczony na naukę i rzetelnie pracować nad poszerzaniem wiedzy i umiejętności.
 8. Systematycznie przygotowuje się do zajęć, odrabia prace domowe, przynosi podręczniki, ćwiczenia, zeszyty, dzienniczek i inne pomoce wymagane przez nauczycieli.
 9. Zna  zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania –WO.
 10. Pełni dyżury w szkole i w klasie.
 11. Troszczy się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd.
 12. Dba o  czystość i porządek na terenie szkoły.
 13. Codziennie zmienia obuwie (w szkole uczeń używa lekkiego przewiewnego obuwia tekstylnego na białych podeszwach).
 14. Dba o kwiaty w budynku, o ład i estetykę terenów zielonych wokół szkoły.
 15. Dba o wyposażenie szkoły. Za celowe, bezmyślne niszczenie mienia szkolnego rodzice ucznia odpowiadają materialnie, o czym zostają poinformowani i poświadczają tę informację własnoręcznym podpisem w czasie pierwszego zebrania.
 16. Systematyczne uczęszcza na zajęcia szkolne.

 

§5. Zasady usprawiedliwiania nieobecności.

 1. Uczeń wie, że usprawiedliwienia na kartkach nie będą przyjmowane.
 2. Usprawiedliwia nieobecność w szkole najpóźniej w ciągu 7 dni od daty jej zakończenia, przedstawiając wychowawcy usprawiedliwienie napisane przez rodziców w dzienniczku lub w zeszycie z usprawiedliwieniami.
 3. Nieobecności bez terminowego usprawiedliwienia pozostają nieusprawiedliwione.
 4. Częste spóźnienia i nieobecności nieusprawiedliwione mają wpływ na ocenę zachowania.
 5. Uczeń ma obowiązek uczęszczać na zajęcia, a w przypadku gdy opuści więcej niż połowę przewidzianych w semestrze godzin lekcyjnych, jest nieklasyfikowany.

 

§6. Zasady zachowania obowiązujące ucznia gimnazjum.

 1. Uczeń okazuje szacunek nauczycielom, pracownikom szkoły, a także swoim koleżankom i kolegom.
 2. Podczas powitania i rozmowy z nauczycielem, rodzicem czy pracownikiem szkoły przyjmuje postawę stojącą.
 3. Sygnalizuje chęć odpowiedzi na pytanie nauczyciela przez podniesienie ręki.
 4. Może udzielać odpowiedzi w pozycji siedzącej, ale na wyraźne polecenie nauczyciela jest zobowiązany wstać.
 5. Zawsze stosuje się do poleceń nauczycieli i pracowników szkoły.
 6. Nie utrudnia prowadzenia lekcji i nie przeszkadza innym w zdobywaniu wiedzy.
 7. Nie używa wulgaryzmów i obraźliwych słów.
 8. Swoje opinie wyraża w sposób kulturalny.
 9. Akceptuje odmienne poglądy nauczycieli oraz kolegów i koleżanek.
 10. Szanuje wolność i godność osobistą drugiego człowieka oraz odmienne poglądy i przekonania religijne.
 11. Uczeń, który z różnych względów nie będzie uczestniczył w lekcjach religii, ma obowiązek dostarczenia wychowawcy pisemnego oświadczenia od rodziców na początku roku szkolnego, a w czasie ich trwania obowiązkowo przebywa w bibliotece szkolnej lub (np. w przypadku nieobecności nauczyciela biblioteki) w świetlicy szkolnej.
 12. Uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania się w stosunku do swoich koleżanek i kolegów.
 13. Szanuje należące do nich przedmioty.
 14. Podczas pełnienia dyżurów kulturalnie zwraca uwagę uczniom zachowującym się niewłaściwie.
 15. Przeciwstawia się przejawom agresji psychicznej i fizycznej, arogancji i wulgarności.
 16. Kulturalnie zachowuje się w szkole i poza nią.
 17. Dba o piękno mowy ojczystej.
 18. Dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych oraz reaguje na niewłaściwe zachowania, zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu innych. Takie zachowania należy zgłaszać nauczycielowi dyżurującemu, wychowawcy, dyrektorowi.
 19. Uczeń ma obowiązek przestrzegać wszystkie regulaminy i zasady zachowania obowiązujące w gimnazjum.

 

§7. Korzystanie z telefonów komórkowych.

 1. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych.
 • Używanie przez ucznia telefonu komórkowego lub innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych lub przerw postrzega się, jako łamanie Regulaminu Gimnazjum. Uczeń korzystający z telefonu komórkowego bez zgody nauczyciela najpierw otrzymuje ostrzeżenie, a w przypadku ponownego użycia telefonu komórkowego nauczyciel wpisuje mu negatywną ocenę z zachowania oraz uwagę negatywną. Ocena może być wstawiona do dziennika elektronicznego także przez nauczyciela dyżurującego.
 • Konsekwencje niewłaściwego korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych lub przerw określa WO w kryteriach oceny zachowania.

 

§ 8. Wymagania dotyczące stroju szkolnego i wyglądu ucznia.

 1. Uczniowie będący na zajęciach w budynku szkolnym noszą zmienione przed ich rozpoczęciem  przewiewne, tekstylne obuwie, mające jasne, czyste podeszwy.
 2. Obuwie powinno być zmienione przez ucznia niezależnie od pory roku i pozostawione w szatni w odpowiednich workach.
 3. Na terenie szkoły obowiązuje uczniów noszenie czystego, skromnego i estetycznego stroju. Ekstrawagancję w stroju ucznia (odzież, biżuteria) i jego wyglądzie (fryzura, tatuaż, makijaż) postrzega się jako łamanie Regulaminu Gimnazjum.
 4. Ciągłe ekstrawaganckie lub zbyt swobodne ubieranie się, czy stosowanie makijażu wpływa na ocenę zachowania.
 5. Młodzież gimnazjalna nie może w czasie roku szkolnego farbować włosów, nosić widocznej biżuterii i ekstrawaganckich lub niedbałych czy zbyt odkrywających ciało strojów. W przypadku zmiany kolorów włosów podczas dni wolnych od zajęć dydaktycznych uczeń zobowiązany jest do przywrócenia naturalnego koloru.
 6. W czasie ważnych uroczystości szkolnych, lokalnych, patriotycznych uczniowie przychodzą do szkoły zgodnie z wcześniejszym zaleceniem wychowawcy w stroju galowym; dziewczęta - biała bluzka, ciemna spódnica, chłopcy - biała koszula, ciemne spodnie.
 7. Uczeń nie może przebywać w sali lekcyjnej w nakryciu głowy, okularach przeciwsłonecznych, niezmienionym obuwiu czy okryciu wierzchnim.

 

§ 9. Rodzaje nagród i kar stosowanych wobec uczniów

 1. Ucznia nagradza się za:
 • rzetelną naukę i pracę na rzecz szkoły i klasy
 • wzorowe zachowanie
 • wybitne osiągnięcia
 • bardzo dobre wyniki w nauce
 • udział w konkursach, zawodach szkolnych
 • reprezentowanie szkoły i udział w zawodach, turniejach i konkursach.

 

§ 10. Stosowane nagrody.

 1. Nagroda Dyrektora Szkoły zostaje przyznana uczniowi, który w danym roku szkolnym
 • osiągnął najwyższą średnią ocen w szkole oraz wzorową ocenę zachowania
 • brał aktywny udział w działaniach na rzecz klasy, szkoły i społeczności lokalnej
 • reprezentował szkołę w konkursach na szczeblu co najmniej gminnym i osiągnął w nich miejsce nagradzane lub tytuł laureata bądź finalisty
 • w przypadku uzyskania równorzędnych wyników w nauce i zachowaniu przez więcej niż jednego ucznia, o przyznaniu Nagrody Dyrektora Szkoły decydują inne szczególne osiągnięcia, o których mowa w pkt. 2) 3).
 1. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane są dwukrotnie w ciągu roku szkolnego zgodnie z obowiązującym regulaminem.
 2. Nagrody książkowe na zakończenie danego roku szkolnego otrzymują uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen z obowiązujących zajęć edukacyjnych powyżej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.
 3. Nagrody rzeczowe lub książkowe otrzymują uczniowie za osiągnięcia w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
 4. Na wniosek nauczycieli wychowania fizycznego uczniowie otrzymują nagrody rzeczowe za szczególne osiągnięcia sportowe.
 5. Dyplomy mogą być przyznawane uczniom na zakończenie roku szkolnego za dobre wyniki w nauce (średnia ocen z obowiązujących przedmiotów edukacyjnych 4,0 do 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie).
 6. Uczniowie otrzymują dyplomy za udział w uroczystościach i konkursach szkolnych.
 7. List gratulacyjny otrzymują rodzice ucznia, który wyróżnił się wzorowa postawą i wybitnymi osiągnięciami.
 8. W trakcie roku szkolnego uczeń może zostać wyróżniony pochwałą Dyrektora Szkoły podczas apelu szkolnego.
 9. Na wniosek wychowawcy klasy dyplomy przyznawane są rodzicom, którzy szczególnie zaangażowali się w pracach na rzecz szkoły w danym roku szkolnym.
 10. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców może przyznać uczniowi stypendium (forma nagrody).
 11. Uczniowi, który znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, a osiągnął bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu, może być przyznane stypendium na dany semestr lub rok szkolny.
 12. Stypendium to przeznaczone jest na potrzeby edukacyjne ucznia (min. podręczniki, wycieczki, zielone szkoły).
 13. Osoba odpowiedzialną za wydatkowanie pieniędzy i rozliczenie się z Radą Rodziców jest wychowawca ucznia w porozumieniu z rodzicem.

 

§ 11. Stosowane kary.

 1. Uczeń może zostać ukarany za naganne zachowanie i nieprzestrzeganie zasad regulaminu szkoły:
 • upomnieniem wychowawcy klasy
 • upomnieniem lub nagana Dyrektora Szkoły
 • upomnieniem lub naganą Dyrektora Szkoły udzieloną publicznie wobec innych uczniów
 • obniżeniem oceny zachowania
 • zawieszeniem praw do korzystania z zajęć pozalekcyjnych, reprezentowania szkoły, korzystania z niektórych form pomocy socjalnej
 • przeniesieniem do równoległej klasy w tutejszym gimnazjum
 1. Jeśli wymienione rodzaje kar nie przyniosą oczekiwanych rezultatów lub w przypadku jednorazowego, szczególnie niebezpiecznego bądź rażącego wychowawczo działania ucznia, dyrektor szkoły może wystąpić do Mazowieckiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły.
 2. Wobec ucznia nie mogą być stosowane kary naruszające jego nietykalność cielesną i godność osobistą.

 

§ 12. Tryb odwoływania się od kary.

 1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo odwoływać się w formie pisemnej od udzielonej mu kary, w terminie trzech dni od powiadomienia. W celu ponownego rozpatrzenia kary zastosowanej wobec ucznia należy złożyć pismo do Dyrektora Szkoły, który w terminie 14 dni podejmuje ostateczną decyzję.

 

§ 13. Tryb rozstrzygania sporów.

1. Spory i konflikty pomiędzy uczniami jednej klasy rozstrzygają uczniowie w obecności i z udziałem wychowawcy.

2. W sprawach spornych między uczniami a nauczycielami pośredniczy wychowawca bądź opiekun samorządu.

3. W przypadku poważnego konfliktu sprawę rozpatruje i rozstrzyga Dyrektor Szkoły i pedagog szkolny.

 

§ 14. Tryb powoływania pocztu sztandarowego.

 1. Poczet Sztandarowy powołuje i zatwierdza Rada Pedagogiczna.
 2. W celu uniknięcia nieporozumień wyznacza się i zatwierdza drugi skład pocztu, który mógłby godnie zastąpić członków Pocztu w przypadku choroby lub innych sytuacji losowych.
 3. W skład Pocztu wchodzi troje najbardziej wyróżniających się w nauce i zachowaniu uczniów klasy III.
 4. Są to uczniowie z najwyższą średnią ocen i co najmniej bardzo dobrą oceną zachowania.
 5. Członkowie Pocztu Sztandarowego podczas uroczystości występują w stroju galowym.

 

Regulamin obowiązuje od dnia 03.09.2018r.

 

Do druku 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika
  Nowa Wieś, Główna 96, 05-806 Komorów
 • 022 7582605
  tel/fax: +48 22 7582703

Galeria zdjęć