Menu

Stypendia naukowe i sportowe SP Stypendia naukowe i sportowe Gimn

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIÓW 

ZA WYNIKI W NAUCE ORAZ STYPENDIÓW ZA OSIĄGNIĘCIA

SPORTOWE DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ  W NOWEJ WSI

 

opracowany  zgodnie z Ustawą z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 281 poz. 2781) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018r.)

 

§ 1

 Stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe są świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym, przyznawanymi przez szkołę dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi.

 

§ 2

 O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe uczeń może ubiegać się nie wcześniej niż po ukończeniu pierwszego okresu nauki w klasie czwartej.

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I – III Szkoły Podstawowej, uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki oraz uczniom klasy VIII za wyniki uzyskane w klasyfikacji rocznej.

 

 1. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I – III szkoły podstawowej, uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia pierwszego okresu nauki oraz uczniom klasy VIII na koniec roku szkolnego.

 

§ 3

 Stypendium za wyniki w nauce może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki w nauce i zachowaniu w okresie poprzedzającym okres, w którym przyznaje się to stypendium.

 

 1. Średnia ocen za wyniki w nauce uzyskane przez uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej musi wynosić, co najmniej 5,1, a uczniów klas VII-VIII, co najmniej 5,0. Ocena zachowania nie może być niższa dla uczniów klas IV – VIIII od bardzo dobrej.

 

 1. Średnią ocen za wyniki w nauce oraz ocenę zachowania, niezbędne do uzyskania stypendium za wyniki w nauce, ustala Szkolna Komisja Stypendialna po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 4

 Stypendium za osiągnięcia sportowe może być przyznane uczniowi, który uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym oraz właściwe wyniki w nauce i zachowaniu w okresie poprzedzającym okres,  w którym przyznaje się to stypendium.

 

 1. Uczeń może otrzymać stypendium za osiągnięcia sportowe jeśli: 
  1. na szczeblu powiatowym zajmuje I lub II miejsce 
  2. na szczeblu wojewódzkim od I – III miejsca
  3. na szczeblu krajowym od I – IV miejsca.

 

 1. Uczeń ubiegający się o stypendium za osiągnięcia sportowe musi uzyskać w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej ocenę zachowania co najmniej bardzo dobrą i oceny z poszczególnych przedmiotów nie niższe od dopuszczających. 

 

 1. Kryteria przyznawania stypendium za osiągnięcia sportowe ustala Szkolna Komisja Stypendialna po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 5

 Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe wychowawca klasy składa do Komisji Stypendialnej, która przekazuje wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły. 

 

 1. Wniosek wychowawcy o przyznanie stypendium za wyniki w nauce zawiera średnią ocen z poszczególnych przedmiotów oraz ocenę zachowania uzyskaną w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej. 

 

 1. Wniosek wychowawcy o przyznanie stypendium za osiągnięcia sportowe zawiera ocenę zachowania, informację o braku ocen niedostatecznych  z poszczególnych przedmiotów, uzyskanych  w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej. Wychowawca składa wniosek do Komisji Stypendialnej  w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego.

 

 1. Komisja Stypendialna podczas posiedzenia rozpatruje wnioski i sporządza protokół zawierający opinię akceptującą wnioski, listę uczniów, oceny zachowania i średnie ocen uzyskanych w klasyfikacji śródrocznej lub rocznej, informacje o osiągnięciach sportowych i braku ocen niedostatecznych w przypadku stypendium za osiągnięcia sportowe oraz propozycję wysokości stypendiów. 

 

§ 6

 Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje Dyrektor Szkoły Podstawowej, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budżecie szkoły.

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie może przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotności zasiłku rodzinnego.

 

 1. Uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej osiągający w klasyfikacji śródrocznej, rocznej średnią ocen od co najmniej 5,1 do co najmniej 5,3 oraz uczniowie klas VII - VIII osiągający w klasyfikacji śródrocznej, rocznej średnią ocen od co najmniej 5,0 do co najmniej 5,2 otrzymują stypendium za wyniki w nauce w wysokości 80% dwukrotności zasiłku rodzinnego (jeśli pozwalają na to posiadane środki).

 

 1. Uczniowie klas IV – VI Szkoły Podstawowej osiągający w klasyfikacji śródrocznej, rocznej średnią ocen co najmniej 5,4, oraz uczniowie klas VII – VIII Szkoły Podstawowej osiągający w klasyfikacji śródrocznej, rocznej średnią ocen co najmniej 5,3 otrzymują stypendium za wyniki w nauce w wysokości dwukrotności zasiłku rodzinnego (jeśli pozwalają na to posiadane środki).

 

 1. Uczeń spełniający kryteria do stypendium za osiągnięcia sportowe, otrzymuje stypendium w wysokości dwukrotnego zasiłku rodzinnego (jeśli pozwalają na to posiadane środki).

 

 1. Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej oraz w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

 

 1. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane raz w okresie następującym po okresie, w którym uczeń uzyskał wysokie wyniki w nauce lub sporcie. 

 

§ 7

 Stypendium za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe organ prowadzący szkołę przekazuje się na konto wskazane przez rodziców, w wyjątkowych przypadkach rodzice mogą odebrać stypendium w CUW w Urzędzie Gminy Michałowice.

 

 

§ 8

 Komisję Stypendialną stanowią wychowawcy klas powoływani Zarządzeniem dyrektora szkoły. Pracami Komisji kieruje przewodniczący, którym jest nauczyciel wskazany przez dyrektora.

 

 1. Komisja Stypendialna przyjmuje i rozpatruje wnioski wychowawców  o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce i stypendiów za osiągnięcia sportowe. Opiniuje wnioski, proponuje wysokość stypendiów  i przedkłada dokumentację dyrektorowi szkoły.

 

 1. Z posiedzenia Komisja sporządza protokół zawierający zbiorczą opinię dotyczącą wniosków wychowawców o przyznanie stypendiów, listę uczniów z podaniem klasy, średnie ocen, oceny zachowania  i proponowane wysokości stypendiów.

 

Regulamin został przyjęty do realizacji Zarządzeniem Dyrektora Szkoły 
Nr 20A/2018/2019 z dnia 03.09.2018 r.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika
  Nowa Wieś, Główna 96, 05-806 Komorów
 • 022 7582605
  tel/fax: +48 22 7582703

Galeria zdjęć